OdL Erhvervsklub Odense, vedtægter

1.      Navn og hjemsted
Stk. 1. - Klubbens navn ”ODL Erhvervsklub Odense”. Erhvervsklubben omfatter Byggeselskab Olav de Lindes lejemål i Odense.
Stk. 2. - Klubbens hjemsted er Odense Kommune

2.       Formål
Stk. 1. - Klubbens formål er at udgøre et forum hvorigennem medlemmerne får styrket kendskabet til virksomhederne i ODL regi i Odense og de muligheder medlemmerne har for at trække på hinandens viden og virksomhed.

3.       Medlemskab
Stk.1. - Som medlemmer af klubben kan optages alle virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at bidrage til fastholdelse af klubbens formål.
Stk.2. - Medlemmerne har mulighed for at medbringe maksimalt to (2) gæster pr.  arrangement.
Stk.3. - Der betales intet medlemskontingent, men der er pligt for medlemmer til at deltage i mindst 2 ud af 4 årlige møder.
Stk.3. - Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse eller klubbens sekretariat.
Stk.4. - Ønsker et medlem at udtræde af klubben, kan dette ske skriftligt til klubbens sekretariat  med 3 måneders varsel til 1. januar.

4.       Generalforsamlingen
Stk.1. - Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk.2. - Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning, som skal indeholde oplysninger om de gennemførte aktiviteter.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Aktivitetsplan for det kommende år.
  8. Eventuelt.

Stk. 3. - Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslaget skal optages under punkt 6 på dagsordenen.
Stk. 4. - Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller ved skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige aktive medlemmer.
Stk. 5. - På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de eller det forslag, der har foranlediget den indkaldelse.
Stk. 6. - Indkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelser om afgående bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter samt bestyrelsens forslag til genvalg eller nyvalg. Indkaldelsen kan ske skriftligt eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem.
Stk. 7. - Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en generalforsamling afgives for vedtægtsændringer.
Stk. 8. - Hvert medlem har en stemme, som skal afgives ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt fra medlemmet.
Stk. 9. - Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

5.       Bestyrelsen
Stk. 1. - Klubben ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges blandt klubbens medlemmer. Dog således, at Byggeselskab Olav de Linde altid er repræsenteret i bestyrelsen med ét medlem.
Stk. 2. - På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt 1-2 suppleanter blandt klubbens medlemmer.
Stk. 3. - Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode ad gangen.
Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
Et bestyrelsesmedlem kan maximalt sidde i bestyrelsen i 6 år. Vælges et bestyrelsesmedlem i perioden som formand, kan bestyrelsesperioden forlænges med formandsperioden, dog maksimalt med 2 år til 8 år i alt. Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt virke som formand i 6 år.

Stk. 4. - Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Stk. 5. - Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
Stk. 6. - Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Stk. 7.    Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne.
Stk. 8. - Beslutningerne træffes ved simpel absolut majoritet, dog er det i tilfælde af stemmelighed mødelederens stemme, der er afgørende.
Stk. 9. - Referat af bestyrelsens beslutninger indføres i bestyrelsesprotokollen, der underskrives af mødelederen og de tilstedeværende medlemmer.

6.       Medlemsmøderne
Stk. 1. - Bestyrelsen tilrettelægger og indkalder til medlemsmøder.
Stk. 2. - Der afholdes fire (4) årlige arrangementer, hvor formålet er netværksdannelse, herunder evt. indlæg af foredragsholdere eller lignende.

7.       Tegningsret
Stk. 1. - Klubben tegnes af formanden alene eller i hans fravær af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

8.       Regnskabet
Stk. 1. - Regnskabet løber fra 1/1 - 31/12. Regnskabet føres og afsluttes af sekretariatet og revideres af klubbens revisor senest 10. februar. Det af revisor reviderede og underskrevne regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift senest 15. februar.

9.       Opløsning
Stk. 1. - Klubben kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages efter de for vedtægtsændringer gældende regler. I tilfælde af opløsning træffer den generalforsamling, der har besluttet opløsningen, afgørelse om anvendelsen af foreningens formue.

Byggeselskab Olav de Linde